Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa sɔɔlɩm na?

Pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa sɔɔlɩm na?

Pʋcɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza naayɛ, paa akɛ sɔsɔna yaa cikpena yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se, ‘Alakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa sɔɔlɩm na?’ Ðɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza tɩŋa kaaʋ, paa mbʋ yɔ, ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-Tɔm yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ tɔm sakɩyɛ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla “paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ” lɛ yɔ. (2Ti 3:16, 17; Rom 11:33, 34) Yesu kaasɩm kpayɩ kpayɩ mbʋ pɩkɛ Yehowa sɔɔlɩm yɔ, nɛ pɩ-tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa. (Yoh 4:34) Tɛtɛ Ɛsɔ yɔ, ɖɩɩmaɣzɩnɩ Yesu nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ akɛdɩnɩ Yehowa.—Yoh 8:28, 29; Efɛ 5:15-17.

CƆNƖ VIDEO IWOLO PƖ-YƆƆ NƐ ƖTƖLƖ MBƲ YEHOWA SƆƆLƖM KƐNAA YƆ (LEV 19:18), NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila ɖe-wezuu caɣʋ taa?

  • Bibl paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se aɖiyi-ɖʋ nɛ ɖɩlɩzɩ minziiki nakʋyʋ se ɖiwelisiɣ?

  • Bibl paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se aɖiyi-ɖʋ nɛ ɖɩlɩzɩ wondu ndʋ ɖisuu yɔ nɛ ɛzɩma ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ yɔ?

  • Ðe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ weyi taa ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila?

  • Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛ Yehowa sɔɔlɩm yɔ?

Lɩmaɣza wena mankpakɩɣ yɔ, ɛbɛ awɩlɩɣ ma nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ yɔɔ?