Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yele nɛ ña-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ

Yele nɛ ña-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ Bibl taa ‘toovenim tɔm taa camɩyɛ nɛ ɖɩtɩlɩ tɩ-walanzɩ, tɩ-ɖaɣlɩkɩŋ, tɩ-kʋkʋyɩŋ nɛ tɩ-cukaŋ camɩyɛ.’ (Efɛ 3:18) Pɩzɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛɛ kele kele nɛ ɖɩtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩɖɔkɩ wezuu tɔm kpam.’ (Fil 2:15, 16) Ða-maɣmaɣ ɖɩlɩzɩɣnɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Ɛsɔ Tɔm ɖa-tɩ yɔɔ yɔ. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖɩkalɩɣnɩ Bibl nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ-kʋ yɔ tɩwazɩ-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ?

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

 • Bibl ŋgʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ, paa kɩtɩɩwɛ pɔrtaabɩlɩ taa yaa taabɩlɛɛtɩ taa yɔ, yʋsɩ masɩ nzɩ situkuni-ŋ yɔ kɩ-taa nɛ ŋma tɔm ndʋ ŋsɔɔlaa yɔ sɩ-cɔlɔ

 • Ŋŋkalɩɣ Bibl lɛ, pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Anɩ? Ɛbɛ? Alɩwaatʋ ndʋ? Le? Ɛbɛ yɔɔ? Ɛzɩma?’

 • Ñɩnɩ tɔm cosuu. Ŋpɩzɩɣ ŋna-tʋ tɔm ñɩnʋʋ wondu ndʋ ɛgbɛyɛ lɩzaa yɔ tɩ-taa; ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ tɔm ñʋŋ yɔɔ yaa Bibl masɩ yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ

 • Maɣzɩ ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ-tʋ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ

 • Labɩnɩ tʋmɩyɛ ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ paa evemiye nɖɩ.​—Lk 6:47, 48

CƆNƖ VIDEO TƖŊNƖ TƖ-YƆƆ KPƐLƖKƲƲ KƖBAM YƆƆ NƐ ‘ŊÐƆKƖ KPAM’, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

 • Tɔm ndʋ nabɛyɛ yɔɔdɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ?

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩpaɣzɩ paa tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ mbʋ lɛ nɛ adɩma?

 • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɖɩkalɩɣ yɔ ɩ-taa camɩyɛ?

 • Yʋsasɩ nzɩ mbʋ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla Bibl ŋgʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ kɩ-taa?

 • Ðɩɩkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔ Tɔm lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ kpem se ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ?

 • Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ɖɩlabɩna?

“Ɛzɩ sɔɔlɩm ɖɔɖɔ lɛ mɔnsɔɔlɩnɩ ña-paɣtʋ na? Evemiye pilim lɛ mamaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ.”​—Keɣa 118:97