Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EFƐƐZƖ MBA 1-3

Wondu yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ, nɛ tɩ-tʋmɩyɛ

Wondu yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ, nɛ tɩ-tʋmɩyɛ

1:8-10

Wondu yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ, tɩkɛnɩ ɖʋtʋ ndʋ ɛlaba se pɩsa nɛ ekpeɣli ɛ-sɛyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa nɛ mba pɛwɛ tataa yɔ pa-tɩŋa nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ.

  • Ðʋtʋ ndʋ tɩñɔɔzʋʋ patam numwaa se pa nɛ Yesu Krɩstʋ pacaɣ wezuu ɛsɔdaa nɛ Yesu kɛ pa-ñʋʋdʋ fezuu taa

  • Tɩñɔɔzʋʋ mba pakaɣ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ Mesiya Kewiyaɣ tɛɛ yɔ

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ manpɩzɩɣ mantɩŋna nɛ manɖʋ nesi ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba se pɩsa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ wɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ lɛ weyi?