Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ cee wayɩ tɔm?

Bibl mayaɣ: Iza 46:10

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa natʋ tɔm ndʋ ɖiɣni labʋ sɔnɔ?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa natʋ tɔm ndʋ ɖiɣni labʋ sɔnɔ?

Bibl mayaɣ: Mat 24:6, 7, 14

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: “Ɛjaɖɛ tɛm” wayɩ lɛ, ɛzɩma ɛjaɖɛ yɔɔ kaɣ wɛʋ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: “Ɛjaɖɛ tɛm” wayɩ lɛ, ɛzɩma ɛjaɖɛ yɔɔ kaɣ wɛʋ?

Bibl mayaɣ: Natʋ 21:4

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa natʋ tɔm tʋnɛ, le tɩkaɣ labʋ?