Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Taatɔlɩ réseaux sociaux waa kpacanaa taa

Taatɔlɩ réseaux sociaux waa kpacanaa taa

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Ɛzɩ pɩwɛʋ wondu lɛɛtʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, réseau sociaux waa pɩzɩɣ pɛwɛɛnɩ wazaɣ, ɛlɛ papɩzɩɣ pɛkɛnɩ ɖɔɖɔ kpaca. Krɩstʋ mba nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣza se paalakɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ. Krɩstʋ mba lalaa lakɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ pɔ-hɔŋ taa mba nɛ pa-taabalaa. Paa mbʋ yɔ, Eleeu tɩŋɩɣnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛñɩkɩ kpacanaa; nɛ ye ɖɩtɩtɩlɩ labʋ yɔ, ɖɩtɔlʋʋ pa-taa nɛ pɩwɛɛkɩ ɖa-hɩɖɛ nɛ pɩcɛ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila ɛzɩ Yesu kaalabʋ yɔ, nɛ ɖɩtɩlɩ kpacanaa mba nɛ ɖiposi ɖa-tɩ nɛ wɛ.​—Luka 4:4, 8, 12.

KPACANAA MBA PA-TAA PƖFƐYƖ SE ÐƖTƆLƖ YƆ:

  • Réseaux sociaux waa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ kadadayaɣ. Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩlakɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩɩtasɩɣ wɛnʋʋ alɩwaatʋ nɛ ɖɩla fezuu taa tʋma

    Bibl paɣtʋ kila: Efɛ 5:15, 16; Fil 1:10

  • Mbʋ pɩtɩmʋna yɔ pɩ-cɔnʋʋ. Ye ɛyʋ ɛcɔŋnɩ mbʋ pɩtɩmʋna yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɛtɔlɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yaa kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kpaca taa. Ye ɛyʋ ɛkalɩɣ tɔm ndʋ tisuu yebiyaa maɣ lona ana a-taa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkʋ e-tisuu

    Bibl paɣtʋ kila: Mat 5:28; Fil 4:8

  • Tɔm yaa fotonaa mba patɩmʋna yɔ pe-tiyinuu. Ɛyʋ laŋɩyɛ kɛ peɣziyu, pʋyɔɔ lɛ, nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ etiyini tɔm natʋyʋ yaa fotonaa mba patɩmʋna yɔ lona ana a-taa. Ɛlɛ ɛyʋ ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɛ-hɩɖɛ nɛ pɩcamɩ-ɩ fezuu taa

    Bibl paɣtʋ kila: Roma 14:13; Efɛ 4:29

CƆNƖ TƖLƖ RÉSEAUX SOCIAUX WAA TƲMƖYƐ LABƖNƲƲ TƐ VIDEO NƐ ŊTASƖ TAZƲƲ NƐ ŊNA MBƲ PƖWƐƐ SE ŊLA NƐ WƐTƲ NDƲ TƖWƐ KƖLƐMƖŊ ƐNƐ Ɩ-TAA YƆ TƖTAATALƖ-Ŋ YƆ: