Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lʋlɩyaa: Ɩsɩnɩ mi-piya nɛ piɖeni-sɩ siŋŋ

Lʋlɩyaa: Ɩsɩnɩ mi-piya nɛ piɖeni-sɩ siŋŋ

Lʋlɩyaa mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ, pɔsɔɔlaa se pe-piya ɩsɛɛ Yehowa nɛ sɩ-laŋɩyɛ pilim. Ye lʋlɩyaa ɩñakɩ pana nɛ Bibl tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ pe-piya yɔ titukuuni sɩ-laŋa kpaɣnɩ ɖooo sɩ-pɩjatʋ taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-sɩ nɛ sɩtalɩ kaɖʋwa ŋga. (Wp 6:7; Adu 22:6) Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩpɔzʋʋ se lʋlɩyaa ɩlaa kɩlaŋ pʋcɔ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛlɛ wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu yɔ, sɩkpaɖɩɣ kɩlaŋ weyi palaɣ yɔ.​—3Yoh 4.

Lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pɔ-cɔlɔ. ‘Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, pañakaɣ pana nɛ pakpaɣ Yeruzalɛm nɛ pɔtɔkɩ Paska.’ Paa pɩɩpɔzaɣ pana ñaɣʋ nɛ liidiye yɔ, palakaɣ mbʋ. (Luka 2:41) Pɩnaɣaɣ kaɣlaa se paasɩ fezuu taa tʋma kajalaɣ ɖeɖe pɔ-hɔʋ taa. Mbʋ ɖɔɖɔ, sɔnɔ ye lʋlɩyaa ɩtɩŋɩɣnɩ pɔ-yɔɔdaɣ nɛ pa-lakasɩ yɔɔ nɛ pahaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ pe-piya hɔɔlɩŋ tɩŋa taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ-sɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ.​—Keɣa 126:3-5.

CƆNƖ PATƖŊNƖ NƲMƆŊ TƖŊA YƆƆ TƐ VIDEO NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma Jon nɛ Sharon pasɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ tʋma kajalaɣ lone taa alɩwaatʋ ndʋ pɔcɔŋnaɣ pɔ-hɔʋ kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se lʋlɩyaa iyele nɛ falɩsʋʋ mbʋ pahaɣ paa pɩɣa ŋga yɔ, pɩmʋnɩ ka-kɩcɛyɩm?

  • Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɔñɔɔzɩ pe-piya nɛ sɩpɩzɩ sɩkaɖɩnɩ takɩm?

  • Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzɩ wondu ndʋ yɔ, tɩ-taa ndʋ ŋtɛm labɩnʋʋ tʋmɩyɛ se ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩpɩɩ fezuu taa?

Yele nɛ fezuu taa tʋma mʋ kajalaɣ lone ñɔ-hɔʋ taa