Lʋlɩyaa nabɛyɛ ɖiɣni pe-piya Bibl kpɛlɩkʋʋ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juin 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ Bibl natʋ tɔm nɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Natʋ tɔm labɩ Yesu yɔɔ

Paa natʋ tɔm ndʋ lɛ, ma masɩ nzɩ sɩ-taa tɩlaba Yesu wezuu caɣʋ taa yɔ tɩ-cɔlɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɩŋ Krɩstʋ nɩŋgbanzɩ taa ɖeyi ɖeyi

Yesu ha-ɖʋ kɩɖaʋ se ɖɩtɩŋ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ kʋñɔŋ nɛ nazɩm taa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Maɣzɩnɩ Maarɩɩ tɩ luzuu

Yehowa lɩzɩ Maarɩɩ se ɛla tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ yɔ, wiɖiyi nɔɔyʋ tihiɣ waɖɛ nɛ ɛlabɩ-ɖɩ nɛ ɛna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Piya evelisi: Iɖiɣni pɩʋ fezuu taa?

Yesu ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ fezuu taa wondu ñɩnʋʋ nɛ ɛ-lʋlɩyaa ñam nʋmɔʋ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lʋlɩyaa: Ɩsɩnɩ mi-piya nɛ piɖeni-sɩ siŋŋ

Ye ŋlakɩnɩ wala wena ŋwɛna yɔ a-tɩŋa tʋmɩyɛ nɛ ŋwɩlɩɣ ñe-piya Ɛsɔtɔm yɔ, ŋkaɣ pɩzʋʋ nɛ ŋsɩnɩ-sɩ nɛ sɩkɛ Ɛsɔ siɣsiɣ tɩnaa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Kaɖɩnɩ takɩm ɛzɩ Yesu yɔ

You wonuu ɖoŋ ñɩŋgʋ ŋgʋ Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛwa takɩm naadozo mbʋ Sataŋ kɔŋnɩ ɛyaa yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Taatɔlɩ réseaux sociaux waa kpacanaa taa

Ɛzɩ pɩwɛɣ wondu lɛɛtʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, réseau sociaux waa pɩzɩɣ pɛwɛɛnɩ wazaɣ, ɛlɛ papɩzɩɣ pɛkɛnɩ ɖɔɖɔ kpaca. Labɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila nɛ ŋtɩlɩ kpacanaa mba nɛ ŋposi ña-tɩ nɛ wɛ