Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 51-52

Yehowa tɔm tɩŋa lakɩ tete

Yehowa tɔm tɩŋa lakɩ tete

Yehowa kaayɔɔdɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ yɔ ɖeyi ɖeyi

Pɛrsɩ mba feŋiyaa taa ñɩma tɔyʋ nɔɔyʋ

“Ɩsayɩ ñɩma”

51:11, 28

  • Meedii mba nɛ Pɛrsɩ mba kaakɛ ñɩma tɔyaa mba pɛwɛ niye pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, nɛ tɔŋ pakɩlaɣnɩ tʋmɩyɛ labʋ. Pasayaɣ pa-ñɩma se asʋʋ ɛyaa camɩyɛ

“Babilɔɔnɩ sɔdɩŋ lɩ you taa”

51:30

  • Nabooniidi yɔɔ tɔm natʋyʋ yɔɔdaa se: “Siiruusi sɔɔjanaa sʋ Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa ɛlɛ patɩla you nɛ pʋcɔ.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se patɩla you tɛtʋ kpeekpe taa nɛ pɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ Yereemii kaayɔɔdaa yɔ, tɩkɛ toovenim

Nabooniidi yɔɔ tɔm

“Babilɔɔnɩ kaɣ pɩsʋʋ pɛɛ huuye [nɛ] ɖɩkɛ tam tam lakʋ”

51:37, 62

  • Kpaɣnɩ pɩnaɣ 539 P.P.Y. lɛ, Babilɔɔnɩ ɖoŋ paɣzɩ pasʋʋ. Alɛkɩsandrɩ Sɔsɔ kaaɖʋ ɛ-taa se eyeki nɛ Babilɔɔnɩ pɩsɩ e-kewiyaɣ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ, ɛlɛ sɩm kpaɣ-ɩ tuda. Krɩstʋ mba alɩwaatʋ paɣzaa lɛ, Yuuda mba nabɛyɛ kaawɛ peeɖe, pʋyɔɔ apostoloo Pɩyɛɛrɩ wobi Babilɔɔnɩ. Ɛlɛ pɩtalɩ pɩnzɩ 300 waa taa mbʋ yɔ lɛ, tɛtʋ ndʋ tɩpɩsɩ njɛyɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, tɩmʋʋ

Bibl taa natʋ wɛɛ nɛ tɩlakɩ labʋ mbʋ yɔ, ɛzɩma pitukuuni-m?

 

Natʋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ tɔm ndʋ manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ lalaa?