Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa tamaɣ yɔɔ yɔ, pɩwɛ ɖoŋ na?

Tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa tamaɣ yɔɔ yɔ, pɩwɛ ɖoŋ na?

Yozuwee nɛ Salomɔɔ pa-naalɛ pañɩɣ niye nɛ pɔtɔ se tɔm ndʋ payɩ Yehowa yɔɔdaa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩlɛzɩ yem. (Yoz 23:14; 1Aw 8:56) Papɩzɩɣ nɛ pataa ɛyaa panɛ liu nɛ pa-naalɛ pa-aseɣɖe tɔm tʋnɛ tɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ.—2Kɔr 13:1; Tiiti 1:2.

Yozuwee alɩwaatʋ taa, ɛzɩma Yehowa laba nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩkɔɔ pɩ-taa? Ña nɛ ñɔ-hɔʋ ɩcɔnɩ video ŋgʋ kɩtɔŋ se ‘Ndʋ ɛyɔɔdɩ mɩ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩɖɛɛ yem nɛ tɩtɩla’ yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, icosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: (1) Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋmaɣzɩnɩ Rahaabɩ tisuu? (Ebr 11:31; Yak 2:24-26) (2) Ɛzɩma Akaŋ kɩɖaʋ wɩlɩɣ se ye ɛyʋ ɛnawa faɖaɖa nɛ ɛla kaañamtʋ lakasɩ yɔ, pɩkɔŋnɩ asɛyʋʋ? (3) Gabaɔŋ mba kaakɛ yoyaa sɔsaa, ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ powoba nɛ pɛcɛtɩ Yozuwee nɛ pa nɛ Izrayɛɛlɩ paɖʋ laŋhɛzɩyɛ ɛgbɛyɛ? (4) Alɩwaatʋ ndʋ Amoori mba awiya kagbanzɩ kʋyaa se poyouni Izrayɛɛlɩ piya yɔ, ɛzɩma Yehowa tɔm kɔm pɩ-taa? (Yoz 10:5-14) (5) Ŋwɛʋ nɛ ŋsɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ e-siɣsiɣ tɔm kajalaɣ lone taa yɔ, ɛzɩma ɛsɩnɩ-ŋ?—Mat 6:33.

Ðɩmaɣzɩɣ mbʋ Yehowa tɛm labʋ nɛ pɩɖɛɛ, mbʋ eɖiɣni labʋ sɔnɔ nɛ mbʋ ɛkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, tisuu mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛ-tamaɣ yɔɔ yɔ, pɩkpaɣ ɖoŋ.—Roma 8:31, 32.

Ñe-tisuu wɛ ɖoŋ ɛzɩ Yozuwee tisuu yɔ?