Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Susi tɔm kɩbandʋ nɛ taa leleŋ

Susi tɔm kɩbandʋ nɛ taa leleŋ

Wiɖiyi pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ se ŋwolo nɛ ŋsusi tɔm na? Ða-taa sakɩyɛ kaɣ cosuu se ɛɛɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Pɩtɩla kooka ŋga ka-taa ɖisusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɛyaa iikeŋni-ɖʋ yaa sɔɔndʋ kpaɣ-ɖʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ agɔma. Pɩtʋʋ fɛyɩ se wɛtʋ tʋnɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ ɖa-taa leleŋ pasɩ. Ɛlɛ ɖɛ-Ɛsɔ koboyaɣ tʋ Yehowa weyi ɖɩsɛɣ yɔ, ɛsɔɔlaa se ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ taa leleŋ. (Keɣa 99:2; 1Tim 1:11) Tɔm naadozo ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩla tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ?

Kajalaɣ lɛ, ɖisusuu lidaʋ tɔm. Sɔnɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ, lidaʋ tɔm tɩɖɔɔ, ɛlɛ ɖiisusuu ɛyaa “tɔm kɩbandʋ” lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ lidaʋ su pa-laŋa taa. (Iza 52:7) Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩha-ɖʋ taa leleŋ. Ye mbʋ pʋcɔ nɛ ɖɩɖɛɛ tɔm susuu lɛ, ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ɖɩmaɣzɩ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔnʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, sɩ-yɔɔ.

Nabʋlɛ lɛ, tɔm kɩbandʋ ndʋ ɖisusuu yɔ, tɩwazɩɣ ɛyaa tomnaɣ yɔɔ nɛ fezuu taa. Tɩsɩɣnɩ ɛyaa nɛ pɔlɔ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ lidaʋ. (Iza 48:17, 18; Roma 1:16) Ðɩmaɣzɩ se asɛyʋʋ nakʋyʋ laba nɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ ɛyaa se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ paya pa-ñʋʋ. Paa ɛyaa nabɛyɛ ɩɩñɩnɩɣ se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ paya pa-ñʋʋ yɔ, ɖɩwɛɣ ñɩnʋʋ yɔɔ se ɖɩna mba pɔsɔɔlaa se pasɩnɩ-wɛ nɛ paya pa-ñʋʋ yɔ.—Mat 10:11-14.

Nabudozo lɛ, ɖɔ-tɔm susuu ɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ taa leleŋ. Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa pɩdɩɩfɛyɩ. (Iza 43:10; Ebr 6:10) Pɩtasɩ lɛ, ɛhaɣ-ɖʋ e-fezuu kiɖeɖeu se kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ. Ye mbʋ, tendi Yehowa se ɛha-ŋ taa leleŋ, pɩkɛnɩ fezuu kiɖeɖeu piye hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. (Gal 5:22) Ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa sɔɔndʋ nɛ ɖisusi tɔm nɛ abalɩtʋ (Tʋma 4:31) Ye mbʋ, paa ɖo-kooka taa ɛyaa wɛtʋ ɛwɛ ɛzɩma yɔ, ɖɩkaɣ labʋ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ.—Eze 3:3.

Wɛtʋ ndʋ ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛnɩ tɔm susuu taa? Ŋŋsusuu tɔm lɛ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ña-taa wɛ leleŋ?

CƆNƖ VIDEO TƖŊNƖ KPƐLƖKƲƲ NƐ TƆM YƆƆ MAƔZƲƲ YƆƆ NƐ ŊÐAƔNƖ HIƔU TAA LELEŊ NƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Paa ɖisusuu tɔm ñɩɣtʋ sakɩyɛ paa fenaɣ ŋga, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩcalɩnɩ cɔnʋʋ ɖʋtʋ ndʋ ɖɩlaba nɛ ɖɩtɔkɩ fezuu taa yɔ ti-ɖeɖe?

  • Hɔɔlʋʋ ŋgʋ taa pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Maarɩɩ?

  • Alɩwaatʋ ndʋ ŋɖʋwa nɛ ŋmaɣzɩɣ Ɛsɔtɔm yɔɔ?

  • Alɩwaatʋ ndʋ ŋsusuu tɔm yɔ, ɛbɛ haɣ-ŋ taa leleŋ?