Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Susi tɔm kɩbandʋ nɛ taa leleŋ

Susi tɔm kɩbandʋ nɛ taa leleŋ

Wiɖiyi pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ se ŋwolo nɛ ŋsusi tɔm na? Ða-taa sakɩyɛ kaɣ cosuu se ɛɛɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Pɩtɩla kooka ŋga ka-taa ɖisusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɛyaa iikeŋni-ɖʋ yaa sɔɔndʋ kpaɣ-ɖʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ agɔma. Pɩtʋʋ fɛyɩ se wɛtʋ tʋnɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ ɖa-taa leleŋ pasɩ. Ɛlɛ ɖɛ-Ɛsɔ koboyaɣ tʋ Yehowa weyi ɖɩsɛɣ yɔ, ɛsɔɔlaa se ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ taa leleŋ. (Keɣa 99:2; 1Tim 1:11) Tɔm naadozo ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩla tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ?

Kajalaɣ lɛ, ɖisusuu lidaʋ tɔm. Sɔnɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ, lidaʋ tɔm tɩɖɔɔ, ɛlɛ ɖiisusuu ɛyaa “tɔm kɩbandʋ” lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ lidaʋ su pa-laŋa taa. (Iza 52:7) Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩha-ɖʋ taa leleŋ. Ye mbʋ pʋcɔ nɛ ɖɩɖɛɛ tɔm susuu lɛ, ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ɖɩmaɣzɩ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔnʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, sɩ-yɔɔ.

Nabʋlɛ lɛ, tɔm kɩbandʋ ndʋ ɖisusuu yɔ, tɩwazɩɣ ɛyaa tomnaɣ yɔɔ nɛ fezuu taa. Tɩsɩɣnɩ ɛyaa nɛ pɔlɔ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ lidaʋ. (Iza 48:17, 18; Roma 1:16) Ðɩmaɣzɩ se asɛyʋʋ nakʋyʋ laba nɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ ɛyaa se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ paya pa-ñʋʋ. Paa ɛyaa nabɛyɛ ɩɩñɩnɩɣ se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ paya pa-ñʋʋ yɔ, ɖɩwɛɣ ñɩnʋʋ yɔɔ se ɖɩna mba pɔsɔɔlaa se pasɩnɩ-wɛ nɛ paya pa-ñʋʋ yɔ.—Mat 10:11-14.

Nabudozo lɛ, ɖɔ-tɔm susuu ɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ taa leleŋ. Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa pɩdɩɩfɛyɩ. (Iza 43:10; Ebr 6:10) Pɩtasɩ lɛ, ɛhaɣ-ɖʋ e-fezuu kiɖeɖeu se kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ. Ye mbʋ, tendi Yehowa se ɛha-ŋ taa leleŋ, pɩkɛnɩ fezuu kiɖeɖeu piye hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. (Gal 5:22) Ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa sɔɔndʋ nɛ ɖisusi tɔm nɛ abalɩtʋ (Tʋma 4:31) Ye mbʋ, paa ɖo-kooka taa ɛyaa wɛtʋ ɛwɛ ɛzɩma yɔ, ɖɩkaɣ labʋ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ.—Eze 3:3.

Wɛtʋ ndʋ ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛnɩ tɔm susuu taa? Ŋŋsusuu tɔm lɛ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ña-taa wɛ leleŋ?

CƆNƖ VIDEO TƖŊNƖ KPƐLƖKƲƲ NƐ TƆM YƆƆ MAƔZƲƲ YƆƆ NƐ ŊÐAƔNƖ HIƔU TAA LELEŊ NƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Paa ɖisusuu tɔm ñɩɣtʋ sakɩyɛ paa fenaɣ ŋga, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩcalɩnɩ cɔnʋʋ ɖʋtʋ ndʋ ɖɩlaba nɛ ɖɩtɔkɩ fezuu taa yɔ ti-ɖeɖe?

  • Hɔɔlʋʋ ŋgʋ taa pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Maarɩɩ?

  • Alɩwaatʋ ndʋ ŋɖʋwa nɛ ŋmaɣzɩɣ Ɛsɔtɔm yɔɔ?

  • Alɩwaatʋ ndʋ ŋsusuu tɔm yɔ, ɛbɛ haɣ-ŋ taa leleŋ?