Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na? Yaa ɛyaa lɩmaɣza wɛnɩ kɩ-taa?

Bibl mayaɣ: 2Tim 3:16

Cɛlɩ takayaɣ: Réveillez-vous! takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ kpayɩ se Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ pɩ-taa naadozo tɔm.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ wezuu yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Natʋ 4:11

Toovenim tɔm: Wezuu kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ; ye mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ ñamtʋ kɩ-yɔɔ. Ðɩñaŋ paɣtʋ ndʋ tɩkandɩyɩɣ wezuu yɔɔ yɔ nɛ wiɖiyi ɖɩɩlɩzɩɣ ɛyʋ lɛlʋ wezuu faɖaɖa. Ðɩnawa se wezuu kɛ ñɩm pʋyʋ.

ƐBƐ PƖZƖƔ NƐ PƖKƆNƖ KOBOYAƔ HƆƲ TAA?

Tɔm pɔzʋʋ: Cɔnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ traktɩ kʋnɛ kɩ-kajalaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ŋna ɛzɩma nabɛyɛ cosi pɩ-yɔɔ yɔ. Ñamaɣzɩɣ suwe?

Bibl mayaɣ: Luka 11:28

Cɛlɩ takayaɣ: Traktɩ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ mbʋ hɔʋ kɛnaa keekee yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ tɩ-yɔɔ yɔ

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ