Ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ɛmaɣzɩɣ kɩ-yɔɔ

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juin 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ wezuu kʋjɔʋ yɔɔ. Tɩŋnɩ lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa tɔm tɩŋa lakɩ tete

Natʋ tɔm ndʋ payɩ Yereemii yɔɔdɩ Babilɔɔnɩ yɔkʋʋ nɛ kɩ-njɛyɛ yɔɔ tɩ-tɩŋa tɩlaba.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Suuɖu wɛtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ

Ɛbɛ kaasɩnɩ Yereemii nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ wɛtʋ kɩbandʋ paa ɛɛwɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa yɔ? Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mankaɖɩnɩ tɩlasɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ezekɩyɛɛlɩ kaasusi Ɛsɔtɔm nɛ taa leleŋ

Yehowa kaawɩlɩ Ezekɩyɛɛlɩ natʋ natʋyʋ nɛ tɩ-taa lɛ, ɛpɔzaɣ Ezekɩyɛɛlɩ se ɛtɔɔ takayaɣ kikpiyaɣ ŋga ɛcɛlɩ-ɩ yɔ. Ɛzɩma Ezekɩyɛɛlɩ kaanɩ natʋ ndʋ tɩ-taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Susi tɔm kɩbandʋ nɛ taa leleŋ

Tɔm susuu tʋmɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ nabʋyʋ taa, ɛlɛ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ taa leleŋ. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖihiɣ taa leleŋ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ŋkaɣ wɛnʋʋ ñʋʋ yabɩtʋ mayaɣ na?

Ezekɩyɛɛlɩ natʋ kaatɛm labʋ alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔkaɣ Yeruzalɛm caanaʋ taa yɔ. Ɛzɩma tɩkaɣ labʋ ɖa-alɩwaatʋ taa nɛ ɛzɩma pitukuuni-ɖʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ yɔ, ɖɔkɩ-tʋ kpam

Pɩwɛɛ se wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋwa yɔ, ɖɩɖɔkɩ-tʋ kpam nɛ abalɩtʋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa