Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 33-36

Taa Yehowa liu nɛ ŋla camɩyɛ lakasɩ

Taa Yehowa liu nɛ ŋla camɩyɛ lakasɩ

“Taaɖʋ ɛzɩyɛ muliyaa [yaa ɛyaa kɩdɛkɛdaa] yɔɔ”

36:1, 2

  • Paa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ pɩwɛɛ nɛ pɩɖɔŋnɩ ɛyaa kɩdɛkɛdaa yɔ, taayele nɛ pipeɣzi-ŋ nɛ ŋyele Yehowa sɛʋ. Ka ña lɩmaɣza fezuu taa wazasɩ yɔɔ nɛ ŋɖʋ ña-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ

‘Taa Yehowa liu nɛ ŋla camɩyɛ lakasɩ’

36:3

  • Paa ŋwɛna nɩɣzɛ yaa abʋta ɛzɩma yɔ, taa liu se Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ

  • Susuu Ɛsɔ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm kaahɛzaɣ

‘Nɩɩ ñe-leleŋ Yehowa taa’

36:4

  • La ɖʋtʋ nɛ ŋkalɩɣ Bibl nɛ ŋmaɣzɩɣ ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ

“Pɛɖɩ ña-tɩ [Yehowa] tɛɛ”

36:5, 6

  • Tɛ ña-taa kpem se Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ paa kʋñɔŋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa

  • Paa powoŋuu-ŋ, pakaɖɩɣnɩ-ŋ yaa panazɩɣ-ŋ kɔyɔ, tɛ ña-taa nɛ ŋɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ

‘Wɛɛ suuɖu nɛ ŋɖaŋ Yehowa nɛ ŋtaa-ɩ liu paa ɖooye’

36:7-9

  • Kizi lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ siyele nɛ ŋlesi taa leleŋ nɛ fezuu taa pɛɛyɛ yɔ

“‘Ðɛfɛɛ tɩnaa’ hikiɣ tɛtʋ”

36:10, 11

  • Luzi ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ Yehowa kpam se ɛkɔɔ nɛ ɛlɩzɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ ŋwɛɛ nɛ ŋkatɩɣ yɔ

  • Sɩnɩ koobiya lalaa nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ se pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɖɩsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa

Mesiya Kewiyaɣ kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ wazasɩ sakɩyɛ