Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Tɩŋnɩ videowaa yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔtɔm

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Tɩŋnɩ videowaa yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔtɔm

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

Videowaa pɩzɩɣ peyele nɛ Ɛsɔtɔm tukuni ɛyaa laŋa siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, peyeki se alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ ɖiɣni nɩʋ tɔm natʋyʋ lɛ, ɛnaɣ-tʋ kpaagbaa nɛ ɛ-ɛza. Peyeki se ɛyʋ ɛnʋ ɛka ɛ-lɩmaɣza Ɛsɔtɔm ndʋ ŋwoni-i yɔ tɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ ɛtaasɔɔ tɩ-yɔɔ lɔŋ. Yehowa maɣmaɣ tɩŋnɩ kɩlɛmɩŋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa ɛ-tɔm.​—Tʋma 10:9-16; Natʋ 1:1.

Videowaa mba payaɣ se: Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?, A-cɔlɔ Bibl lɩnaa?, Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim? yɔ, pañɩkɩɣ niye tɔm ndʋ tɩwɛ Laŋhɛzɩyɛ tɔm takayaɣ ñʋŋ 23 taa yɔ tɩ-yɔɔ. Videowaa Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?, Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa? seɣtiɣ ɛyaa se petisi nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ pɔkɔɔ ɖe-kediɣzisi. Videowaa kɩɖaɣlaa lalaa wɛɛ nɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩwɩlɩnɩ Ɛsɔtɔm ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa.​—km 5/13 3.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Kpaɣ video ŋgʋ ŋsɔɔlaa se ŋwɩlɩ ɖɩɣadʋ yɔ lɔŋ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ talɩ

  • Ñɔɔzɩ tɔm pɔzʋʋ kʋɖʋm yaa naalɛ ndʋ tɩ-yɔɔ video cosuu yɔ, nɛ ŋpɔzɩ ɖɩɣdʋ

  • Ña nɛ ɖɩɣdʋ ɩkpɛndɩ nɛ ɩcɔnɩ video

  • Tazɩ lɩmaɣza sɔsɔna taa

LƆŊ TASƲƲ:

  • Ŋŋsusuu tɔm lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋwɩlɩ ɛyaa traktɩwaa wayɩ QR mayaɣ ŋga kowokini Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? video yɔɔ kpaagbaa yɔ

  • Wɩlɩ ɖɩɣdʋ video Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim? nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋhɔ ɛ-lɩmaɣza nɛ ŋwoni Laŋhɛzɩyɛ tɔm takayaɣ ñʋʋ 3 yɔɔ nɛ ŋha-ɩ takayaɣ ŋga