Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

6-12 juin

KEƔSI 33-36

6-12 juin
 • Hendu 95 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Taa Yehowa liu nɛ ŋla camɩyɛ lakasɩ”: (C. 10)

  • Keɣa 36:1, 2—Ka ña-lɩmaɣza Yehowa sɛtʋ yɔɔ, taaka ña-lɩmaɣza ɛyaa kɩdɛkɛdaa yɔɔ paa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ pɩwɛɛ pɩɖɔŋnɩ-wɛ camɩyɛ yɔ (w03-F 1/12 9-10 § 3-6)

  • Keɣa 36:3-6—Taa Yehowa liu, la camɩyɛ lakasɩ nɛ Ɛsɔ wazɩ-ŋ (w03-F 1/12 10-12 § 7-15)

  • Keɣa 36:7-11—Wɛɛ suuɖu nɛ ŋɖaŋ Yehowa kpam se ɛɖɩzɩ kañatʋ tʋ (w03-F 1/12 13 § 16-20)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 33:19—Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa sɩɣnɩ mba ‘pa-laŋa pɛlaa’ yɔ nɛ “pɩɖɛmwaa”? (w11-F 1/6 19)

  • Keɣa 33:21—Ɛzɩma natʋ tɔm tʋnɛ tɩlabɩ Yesu yɔɔ? (w13-F 15/12 21 § 19)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 34:19–35:13

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ, tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa se pama ndʋ pa-maɣmaɣ pɔñɔɔzaa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ