Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 51-58

“Sʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ”

“Sʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ”

Daviid katɩ takɩm sakɩyɛ e-wezuu caɣʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛmaɣaɣ Keɣa 54 taa tɔm yɔɔ yɔ, ɛɛwɛ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ taa:

  • Ɛyaa tʋwaɣ-ɩ

  • Ɛyaa nazaɣ-ɩ

  • Ɛ-ɛhʋyɛ cɛyaɣ-ɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ

  • Asɛyʋʋ kɔm ɛ-hɔʋ taa

  • Ɛtɔlɩ kʋdɔŋ

  • Ɛyaa lɩɣaɣ ɛ-wayɩ

Daviid sʋʋtʋ taawɛɛ kpaɣʋ, paa mbʋ yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛkpaɣ-tʋ. Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu labɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ nɛ ɛtasɩ lɔŋ ɛ nɛ mba pɛwɛ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa yɔ se: “Kɛzɩ nɛ ŋsʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ.”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ Bibl mayaɣ kanɛ tʋmɩyɛ sɔnɔ?

54:23

  1. Paa kʋñɔŋ, nɩɣzɛ yaa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ kɔyɔ, ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɖiheyi-i ndʋ tɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ

  2. Ðɩñɩnɩ lɔŋ tasʋʋ nɛ sɩnʋʋ Yehowa cɔlɔ, nɛ ɖiyele nɛ Bibl nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ peɖiyi-ɖʋ

  3. Tɩŋnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ ŋla ño-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ŋlʋbɩnɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ