Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛsɔ kɛnɩ man-sɩnɩyʋ

Ɛsɔ kɛnɩ man-sɩnɩyʋ

Keɣsi 51-58 wɩlɩɣ-ɖʋ se Daviid katɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ e-wezuu caɣʋ taa. Paa mbʋ yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛtaa Yehowa liu kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. (Keɣsi 53:6; 54:23) Ɛsam Yehowa ɖɔɖɔ ɛ-tɔm yɔɔ. (Keɣa 55:11) Ða yɔ, ɖɩwɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɖɩtaɣ-ɩ liu ɛzɩ Daviid yɔ? Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ kʋñɔŋ nakʋyʋ taa yɔ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɖiyeki se eɖiyi-ɖʋ? (Ad 2:6) Bibl mayaɣ ŋga sɩnɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ . . .

  • piitibi-ŋ yɔɔɔ yɔ?

  • ŋŋhɩnɩ kʋdɔŋ yɔ?

  • nabɛyɛ kaaɖʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ?

  • paanazaɣ-ŋ yɔ?