Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kewiyaɣ tɛm labʋ pɩnzɩ 100

Kewiyaɣ tɛm labʋ pɩnzɩ 100

Mba pɔsɔɔlaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ eɖiyi-wɛ yɔ pɩpɔzʋʋ se pala po-ɖoŋ ɖeɖe nɛ pɛkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ Kewiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ nɛ patɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ kɛtɛm labʋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa? Ye palabɩ mbʋ yɔ, pɩkpazɩɣ pe-tisuu ɖoŋ nɛ pa-taa tɛzɩ tɛm se Kewiyaɣ ɖiɣni ka-tʋmɩyɛ labʋ nɛ piseɣti-wɛ ɖɔɖɔ nɛ posusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛyaa lalaa. (Keɣsi 44:2; 48:4) Ŋŋcɔŋnɩ video Kewiyaɣ tɛm labʋ pɩnzɩ 100 lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋñɩnɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu:

  1. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se Yehowa tɩŋnɩ “Photo-Drame de la création” yɔɔ nɛ ɛwazɩ mba paacɔnɩ-kʋ yɔ?

  2. Ɛzɩma patɩŋnɩ raadiyoo yɔɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm talɩ ɛyaa?

  3. Nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ posusi laŋhɛzɩyɛ tɔm? Nɛ pee wena pɩlʋlaa?

  4. Pɩnzɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, ɛzɩma pɛwɛɛ nɛ pafalɩsɩɣ tɔm susuyaa?

  5. Falɩsʋʋ kɩbam mbʋ pahaɣaɣ Gileyaadɩ sukuli piya?

  6. Ɛzɩma patɩŋnɩ kigbeɣliŋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ Ɛsɔtɔm Yehowa samaɣ?

  7. Ɛbɛ yeba nɛ ŋtisiɣ kpem se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiɣni ka-tʋmɩyɛ labʋ?

  8. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ?