Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 44-50

Yehowa ɛɛkaɣ lɔʋ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩpɛlaa yɔ

Yehowa ɛɛkaɣ lɔʋ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩpɛlaa yɔ

Nayʋ Naataɣ heyi Daviid kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm mbʋ ɛ nɛ Batseeba palaba yɔ lɛ, Daviid wɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa kpem nɛ ɛma Keɣa 50. Daviid ɛhʋyɛ cɛyaɣ-ɩ pɩŋŋ nɛ etisi nɛ ɛlɩzɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm ɛwɩlɩ.​—2 Sam 12:1-14.

Daviid kaalabɩ kɩwɛɛkɩm ɛlɛ ɛpɩzaɣ se ɛɖaɣnɩ e-fezuu taa ɛyʋtʋ hiɣu

50:5, 6, 10-14, 19

  • Pʋcɔ nɛ ekpiɖiɣ nɛ ɛlɩzɩɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛwɩlɩɣ lɛ, ɛ-ɛhʋyɛ yeba nɛ ɛcaɣ pʋtɔdɩyɛ kpem

  • Ɛɛnɩ siziŋ siŋŋ nɛ ɛwɛ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛ-mɔɔ yɔkaa yɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa lootiye fɛyɩ ɛ-yɔɔ

  • Ɛsɔɔlɩ kpem se Yehowa ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-i nɛ ɛɖaɣnɩ hiɣu fezuu taa ɛyʋtʋ nɛ ɛnɩɩ taa leleŋ weyi ɛnɩɣaɣ yɔ

  • Etendi Yehowa kpem se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɔɔlɩ ɛ-paɣtʋ ñam

  • Eetisaa kpem se Yehowa kpakɩɣ nɛ ekpeɣ-i