Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 37-43

Yehowa sɩɣnɩ kʋdɔndɩnaa

Yehowa sɩɣnɩ kʋdɔndɩnaa

Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa pɩzɩɣ pataa liu se Yehowa sɩɣnɩ-wɛ paa kʋñɔŋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa

40:2-5

  • Daviid kaatɔlɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ

  • Daviid maɣzaɣ kʋñɔndɩnaa nɛ ajamaa pɔ-yɔɔ

  • Daviid taamaɣzɩɣ se Ɛsɔ lakɩ maamaaci nɛ ɛ-kʋdɔŋ cɛ, ɛlɛ ɛta Yehowa liu nɛ ɛpɔzɩ-ɩ ɖoŋ, lɛɣtʋ nɛ sɩnʋʋ

  • Yehowa cɔŋaɣnɩ Daviid ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛwɛ cɩŋgɩlɩm yɔ