Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Cɛlɩ takayaɣ: Réveillez-vous! kʋnɛ kɩyɔɔdʋʋ piti tɔm natʋyʋ. [Cɛlɩ ɖɩɣadʋ takayaɣ.]

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋnawa se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɛzɩɣ pa-takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 700 mbʋ yɔ?

Bibl mayaɣ: Natʋ 14:6

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se Bibl taa tɔm tʋnɛ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ halʋ nɛ ɛ-walʋ alɩwaatʋ ndʋ paañɔɔzʋʋ tɔm natʋyʋ yɔ?

Bibl mayaɣ: Yak 1:19

Cɛlɩ takayaɣ: [Wɩlɩ-ɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩwɛ hɔɔlʋʋ 10 yɔɔ yɔ.] Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ Bibl paɣtʋ kila lɛɛna wena apɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ tɔm kɔŋ yɔ a-tɔm.

TRAKTƖWAA

Tɔm pɔzʋʋ: Mentendi-ŋ cɔnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ. [Kalɩ-ɩ traktɩ yɔɔ tɔm pɔzʋʋ nɛ ndʋ nabɛyɛ maɣzɩɣ yɔ.] Suwe ñamaɣzɩɣ?

Bibl mayaɣ: [Kɛwɛ traktɩ hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ]

Cɛlɩ traktɩ: Traktɩ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma Bibl mayaɣ kanɛ kapɩzɩɣ nɛ kawazɩ-ŋ yɔ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ