Tɔm susuyaa nabɛyɛ ɖiɣni tʋmɩyɛ labɩnʋʋ traktɩ Maltɩ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juin 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ traktɩwaa yɔ. Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Taa Yehowa liu nɛ ŋla camɩyɛ lakasɩ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɛwɛ keɣa 36 taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Tɩŋnɩ videowaa yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔtɔm

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ videowaa tʋmɩyɛ tɔm susuu taa? Ɛzɩma videowaa pɩzɩɣ pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɔ-tɔm wɩlʋʋ lʋlɩ pee nɛ pɩkɩlɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa sɩɣnɩ kʋdɔndɩnaa

Daviid tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 40 taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma mba pɔtɔlʋʋ kʋdɔŋ yaa pakatɩɣ kala sɔnɔ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa ɛɛkaɣ lɔʋ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩpɛlaa yɔ

Daviid yɔɔdɩ ɖoŋ weyi kɩwɛɛkɩm sɔsɔm mbʋ ɛɛlaba yɔ pɩɩwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ Keɣa 50 taa. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖaɣnɩ hiɣu fezuu taa ɛyʋtʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kewiyaɣ tɛm labʋ pɩnzɩ 100

Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ tʋmɩyɛ nɛ ŋtazɩ mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ labɩ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914 yɔ pɩ-taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Sʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ”

Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu labɩ Daviid yɔɔ tʋmɩyɛ nɛ ɛma tɔm ndʋ keɣa 54:23 taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩwazɩ mba pɛwɛ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa yɔ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛsɔ kɛnɩ man-sɩnɩyʋ

Daviid sam Yehowa ɛ-tɔm yɔɔ. Bibl masɩ nzɩ kaasɩnɩ-ŋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa?