WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juillet-août 2022

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Barizilayii wɩlaa se ɛsɩm e-ɖoŋ kamaɣ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ñɩnɩ sɩnʋʋ Yehowa cɔlɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛzɩ ña-haɖɛ kɛ kɩlaʋ na?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɔŋsɩnɖɛ wazaɣ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pamanɩ pe-nesi nɛ pa-laŋɩyɛ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ