WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juillet-août 2021

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛzɩma Yehowa sɔɔlaa se pɛsɛɛ-ɩ yɔ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Nɩɩ lalaa siziŋ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ɩtaanɩɣzɩ kpa”

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛyʋ wezuu mʋ ñɩm siŋŋ Yehowa ɛsɩndaa

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Tukuni ɛyaa laŋa

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa sɛtʋ tɩkɛ sʋʋtʋ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɩtɩkɩlɩ kaɖɛ se ɛyʋ ɛwɛɛ abalɩtʋ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ