Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛsɔ ŋñɔna yaa hola aleɣya?

Ɛsɔ ŋñɔna yaa hola aleɣya?

Hola aleɣya wɛ wazaɣ na? Ɛɛɛ, ɛlɛ ye ɖɩkpaɣ wazasɩ nzɩ hola aleɣya kɔŋna nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ yɔ, ɖɩnaɣ se hola aleɣya wazasɩ tɩlɩɩ pʋyʋ. (1Ti 4:8) Ye mbʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɩtɩlɩ ɛzɩma pala hola aleɣya nɛ pɩmaɣna yɔ.

CƆNƖ WONDU LƖZƲƲ NƐ NESI VIDEO NDƲ PƖWƐƐ SE ŊTƖLƖ HOLA ALEƔYA LABƲ YƆƆ YƆ, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  1. 1. Lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ hola aleɣya labʋ taa?

  2. 2. Pʋcɔ nɛ ɖɩna se hola aleɣya naayɛ wɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu lɛ, tɔm pɔzʋʋ naadozo ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ?

  3. 3. Ɛzɩma Keɣa 10:5 pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza hola aleɣya wena pɩwɛɛ se ɖɩcɔna nɛ wena pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ a-hɔɔlʋʋ taa?

  4. 4. Hola aleɣya labʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Filiipi mba 2:3 nɛ Aduwa 16:18?

  5. 5. Ɛzɩma Filiipi mba 1:10 sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaakɩlɩɣ alɩwaatʋ kpaɣʋ nɛ ɖɩcɔŋna yaa ɖɩlakɩ aleɣya naayɛ?