Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 1 TIMOOTEE 1-3

Ɩñaɣ pana nɛ ɩla ɛgbɛyɛ taa tʋma

Ɩñaɣ pana nɛ ɩla ɛgbɛyɛ taa tʋma

3:1, 13

Pɩwɛɣ ɖeu se koobiya abalɩñɩma ɩñaɣ pana alɩwaatʋ ndʋ pɛkɛ piya evelisi yɔ nɛ paha pa-tɩ nɛ papɩzɩ pala tʋma sakɩyɛ ɛgbɛyɛ taa. Pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pamʋ falɩsʋʋ nɛ pamʋna se paha-wɛ waɖɛ nɛ papɩsɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa. (1Ti 3:10) Ɛzɩma koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛha ɛ-tɩ? Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha ɛ-tɩ ye ɛwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ tʋnɛ yɔ:

  • Tɩ laʋ lɩmaɣza.​—km 7/13 2-3 § 2

  • Fezuu taa ɛyʋtʋ.​—km 7/13 3 § 3

  • Ɛyʋ weyi papɩzɩɣ pataa-ɩ liu nɛ ɛwɛ siɣsiɣ yɔ.​—km 7/13 3 § 4