Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 2 TESALOONIIKI MBA 1-3

Pokuli paɣtʋ yɔɔ mayʋ yɔɔ

Pokuli paɣtʋ yɔɔ mayʋ yɔɔ

2:6-12

Ɛbɛ tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ masɩ nzɩ sɩ-taa?

  • “Mbʋ pɩɖɩkɩ-ɩ nʋmɔʋ yɔ” (mayaɣ 6)​—Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkɛ apostoloowaa

  • “Pikuli ɛ-yɔɔ nɛ pɩwɩlɩ” (mayaɣ 6)​—Apostoloowaa sɩm wayɩ lɛ, cɛtɩm Krɩstʋ mba paɣzɩ wɩlʋʋ cɛtɩm tɔm kaɣlaa nɛ palakɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ

  • “Paɣtʋ yɔɔ maʋ pʋnɛ, pɩ-mɛsaɣ tɛɛ tɔm” (mayaɣ 7)​—Pataatɩlɩ weyi “paɣtʋ yɔɔ mayʋ” kɛnaa yɔ ɖeyi ɖeyi Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa

  • “Paɣtʋ yɔɔ mayʋ” (mayaɣ 8)—Sɔnɔ lɛ, ɛsɩŋnɩ cɛtɩm Krɩstʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa tɩŋa

  • “Kɩbaɣlʋ Yesu kaɣ [kʋʋ paɣtʋ yɔɔ mayʋ] . . ɛ-wɛʋ alɩwaatʋ” taa (mayaɣ 8)​—Yesu kaɣ yebu nɛ pɩna kaɣlaa se ɛnʋ kɛnɩ ɛsɔdaa Wiyaʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ kɔnʋʋ Yehowa pana Sataŋ ɛjaɖɛ tɩŋa yɔɔ, pɩkpɛndɩnɩ “paɣtʋ yɔɔ mayʋ” yɔɔ yɔ

Ɛzɩma tɩyɛ masɩ sɩnɛ sɩkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ se ŋsusi tɔm kpɛdɛyɛ nɛ kpekpeka?