Peɖiɣni falɩsʋʋ koobu nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juillet 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ ɖenɖe kʋñɔmɩŋ lɩnaa nɛ ɛzɩma ɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ yɔɔ pɩ-yɔɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɩhɔzɩ ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ isuu ɛyʋtʋ kɩfatʋ

Lɩm mɩyɩsʋʋ wayɩ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ pana ñaɣʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ɖikizi ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ lakasɩ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɛyʋtʋ kɩfatʋ lakasɩ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ iseɣti ɖama nɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ”

Ða-tɩŋa payɩ ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ. Ɛzɩma tɩyɛ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pokuli paɣtʋ yɔɔ mayʋ yɔɔ

Paɣtʋ yɔɔ mayʋ tɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ 2 Tesalooniiki mba 2 taa yɔ pokuli pɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɩñaɣ pana nɛ ɩla ɛgbɛyɛ taa tʋma

Pɩwɛɛ se koobiya abalaa mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, pɩkpɛndɩnɩ piya evelisi ɩñaɣ pana nɛ pala ɛgbɛyɛ taa tʋma. Ɛzɩma tɩyɛ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ pɔ-cɔlɔ?

Paha-ŋ waɖɛ nɛ ŋpɩsɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ yaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ pitileɖita, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ñamtʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ koobiya mba patɩɩlakɩ tʋma naayɛ pɔ-cɔlɔ nɛ pɩkɩlɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛsɔ ŋñɔna yaa tomnaɣ yɔɔ ñɩm

Ɛbɛ yɔɔ ye ɖɩkam ñʋʋ nɛ Yehowa sɛtʋ yɔ pɩhaɣ-ɖʋ koboyaɣ nɛ pɩkɩlɩ se ɖɩka ñʋʋ nɛ ñɩm ñɩnʋʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛsɔ ŋñɔna yaa hola aleɣya?

Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ asɩnɩ Krɩstʋ mba nɛ pasɩɩ hola aleɣya a-lone taa?