Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wezuu kɛlɛʋ caɣʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsa Ɛsɔ

Wezuu kɛlɛʋ caɣʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsa Ɛsɔ

Sɔnɔ, pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛcaɣ wezuu kɛlɛʋ. Pɩpɔzɩ ɛyʋ ɖoŋ nɛ alɩwaatʋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ ɛya tomnaɣ yɔɔ wondu nɛ ɛcɔnɩ tɩ-yɔɔ. Yesu ñaacaɣ wezuu kɛlɛʋ se pɩsa nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu ɩtaahɔ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛpɩzɩ ɛla tɔm susuu tʋmɩyɛ camɩyɛ.​—Mat 8:20.

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋcaɣ wezuu kɛlɛʋ nɛ ŋsusi tɔm nɛ pɩkɩlɩ? Ye ɩlabɩ ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ ɩla lɛɣzɩtʋ mɩ-hɔʋ taa yɔ, nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ. Paa ŋtɛm wɛʋ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, tomnaɣ yɔɔ wondu yeba nɛ ñe-wezuu caɣʋ tɩtasɩ wɛʋ kɛlɛʋ yaa we? Ye ŋcaɣ wezuu kɛlɛʋ nɛ ŋsɛɣ Yehowa yɔ, pɩhaɣ-ŋ taa leleŋ nɛ ñe-liu sɩbɩnɩ mbʋ ŋwɛna yɔ.​—1Tim 6:7-9.

MA MBƲ PƖPƖZƖƔ PƖSƖNƖ-Ŋ NƐ ŊCAƔ WEZUU KƐLƐƲ YƆ.