Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 59-67

Ðɛyɩ Yehowa, adɩma welisiyu

Ðɛyɩ Yehowa, adɩma welisiyu

Mbʋ mbʋ ŋɖuwaa se ŋlakɩ yɔ, heyi-pʋ Yehowa adɩma taa

60:6, 9

  • Ye ɖiheyiɣ Yehowa ɖo-ɖuutu tɔm adɩma taa yɔ, pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔ tɩ-yɔɔ

  • Tɩ haʋ Ɛsɔ kɛnɩnɩ ɖuutu sɔsɔtʋ ndʋ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla yɔ

Hana

Kuli ña-laŋɩyɛ nɛ ŋheyi Yehowa mbʋ pɩcɛyɩɣ-ŋ yɔ adɩma taa nɛ ŋwɩlɩ se ŋtaɣ-ɩ liu

61:9

  • Pɩwɛɛ se ɖɩheyi Yehowa mbʋ pɩwɛ ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ adɩma taa

  • Ye ɖiheyiɣ Yehowa mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩcɛyɩɣ-ɖʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se toovenim taa lɛ Yehowa cosuu-ɖʋ

Yesu

Yehowa kɛnɩ laŋa kɩbana tɩnaa adɩma welisiyu

64:2, 3

  • Ɛyaa mba payɩ pɔsɔɔlɩ siŋŋ se patɩlɩ Yehowa nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm yɔ, ewelisiɣ pa-adɩma

  • Paa ɛzɩmtaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa

Kɔɔrnɛɛyɩ

Ma tɔm ndʋ ŋsɔɔlaa se ŋɖʋ ña-adɩma taa yɔ