Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 73-77

Tɔzɩ Yehowa tʋma yɔɔ

Tɔzɩ Yehowa tʋma yɔɔ

Pɩcɛyaa se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ Yehowa camɩyɛ lakasɩ yɔɔ

73:16; 76:7, 12, 13

 • Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkalɩɣ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɩ-taa nɛ tɩsʋʋ ɖa-lɩmaɣza taa camɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔɔ.

 • Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, piyeki nɛ ɖɩtɔzʋʋ Yehowa tʋma sɔsɔna yɔɔ nɛ ɖa-lɩmaɣza wɛɛ lidaʋ ŋgʋ ɛha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ

Yehowa tʋma naayɛ yɔ:

73:16, 17; 74:7, 8; 77:11-17

 • Wondu kɩlɩzɩtʋ

  Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ kɔyɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ñamtʋ ɛ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ

 • Ɛlɩzɩ nabɛyɛ se pɛkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa

  Pɩwɛɛ se ɖiluzi ɖa-tɩ mba Yehowa lɩzaa nɛ peɖiyiɣ ɛgbɛyɛ yɔ pɛ-tɛɛ

 • Ɛzɩma ɛyakɩ ɖa-ñʋʋ yɔ

  Ye ɖɩtɔzʋʋ ɛzɩma Yehowa yabɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ ɖɩna se ɛsɔɔlaa se ɛkandɩyɩ ɛ-sɛyaa yɔɔ nɛ ɛwɛnɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ se ɛla mbʋ