Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋna?

Ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋna?

Ŋmaɣzɩ ɛbɛ? Paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ŋkaɣ wazasɩ hiɣu kpem!​—Ad 10:22.

NƲMƲŊ LƖZƲƲ TƲMƖYƐ PƖZƖƔ ÐƖSƖNƖ-Ŋ NƐ . . .

  • ŋwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ ŋsɔɔlɩ tɔm susuu nɛ pɩkɩlɩ

  • ŋcɛyɩsɩ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ. Ye ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ŋheyiɣ lalaa Yehowa tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ña-lɩmaɣza wɛɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ

  • ŋhiɣ taa leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋsɩɣ Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa ñe-wezuu caɣʋ taa. Ŋhikiɣ ɖɔɖɔ taa leleŋ weyi ɛwɛ lalaa sɩnʋʋ taa yɔ.​—Mt 6:33; Tʋma 20:35

  • ŋwolo kediɣzaɣ ŋga egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa palakɩ ŋgee kpɩtaʋ taa yɔ, ŋwolo ŋgee kediɣzaɣ ŋga nʋmɔʋ lɩzɩyaa lakɩ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ kigbeɣluu yɔ nɛ ŋwolo ɖɔɖɔ nʋmɔʋ lɩzɩyaa sukuli

  • ŋɖaɣnɩ wɛnʋʋ Bibl kpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ

  • ña nɛ tɔm susuyaa lalaa isusi tɔm alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ.​—Roma 1:11, 12