Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 68-72

Yehowa samaɣ wɛ kpekpeka toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Yehowa samaɣ wɛ kpekpeka toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Pɩwɛɛ se pɩna kaɣlaa se ɖɩwɛ kpekpeka toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

68:10

  • Daviid wɩlɩ e-wezuu caɣʋ taa se ɛwɛ kpekpeka Yehowa sɛtʋ yɔɔ

  • Daviid tɩha nʋmɔʋ kpa se nabʋyʋ ɛwɛɛkɩ yaa pipisi Yehowa hɩɖɛ

Sɔsaa pɩzɩɣ pasɩnɩ piya nɛ sɩwɛɛ kpekpeka

70:17, 18

  • Pʋtɔma Daviid manɩ Keɣa 70. Ɛwɩlaa se ɛɛsɔɔlaa se ɛkpazɩ ɖoŋ mba pakaɣ kɔm pʋwayɩ yɔ

  • Lʋlɩyaa nɛ Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pafalɩsɩ piya

Ye ɖɩwɛ kpekpeka yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖiheyi lalaa mbʋ Kewiyaɣ kaɣ ɛyaa labʋ yɔ

71:3, 12, 14, 16-19

  • Kalɩtʋ 3​—Laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ paa le

  • Kalɩtʋ 12​—Pakaɣ kʋñɔndʋ sɩnʋʋ

  • Kalɩtʋ 14​—Puuyaɣ lakasɩ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ

  • Kalɩtʋ 16​—Tɔɔnaɣ tʋyʋʋ paa le