Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ ɖʋtʋ

Paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ ɖʋtʋ

Pɩpɔzʋʋ se ŋla ɖʋtʋ kɩbandʋ pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ ŋla paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ye ŋsusuu tɔm ñɩɣtʋ 18 paa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩɩmʋʋ-ŋ ña-alɩwaatʋ tɩŋa. Ye ŋlabɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtalɩ ña-kaɖʋwa; paa pɩlaba se mbʋ ŋtɩɖʋna, ɛzɩ kʋdɔŋ yaa tɛʋ nɩ avema naayɛ yɔ. Ðʋtʋ ndʋ pama takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ paa ŋlakɩ tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ alɩwaatʋ pazɩ yaa alɩwaatʋ tɩŋa, paa ŋkɛ kʋdɔndʋ yaa akpadɩyʋ yɔ. Ye ɩlabɩ ɖʋtʋ camɩyɛ, nɛ ɩla lɛɣzɩtʋ mɩ-hɔʋ taa yɔ, pʋtɔma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ septembre taa. Ɩɩlakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ, pɛwɛɣ ɖeu se ɛmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

MALAKƖ TOMNAƔ YƆƆ TƲMƖYƐ ALƖWAATƲ PAZƖ

Hodo

TƲMƖYƐ

Piya

TƲMƖYƐ

Cɩla

TƲMƖYƐ

Saɖakawaɣ

Ñɩɣtʋ 6

Kemeɣa

Ñɩɣtʋ 6

Mazaɣ

Ñɩɣtʋ 4

Kujuka

Ñɩɣtʋ 2

MALAKƖ TOMNAƔ YƆƆ TƲMƖYƐ ALƖWAATƲ TƖŊA

Hodo

Ñɩɣtʋ 2

Piya

Ñɩɣtʋ 2

Cɩla

KPƖTAƲ HƐKƲ TAA KEDIƔZAƔ

Saɖakawaɣ

Ñɩɣtʋ 2

Kemeɣa

Ñɩɣtʋ 2

Mazaɣ

Ñɩɣtʋ 6

Kujuka

Ñɩɣtʋ 6

MƐNKƐ KƲDƆNDƲ

Hodo

HƐZƲƲ

Piya

Ñɩɣtʋ 3

Cɩla

Ñɩɣtʋ 3

Saɖakawaɣ

Ñɩɣtʋ 3

Kemeɣa

Ñɩɣtʋ 3

Mazaɣ

Ñɩɣtʋ 3

Kujuka

Ñɩɣtʋ 3