Posusuu tɔm halʋ nɔɔyʋ hayɩm taa Kameruni ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juillet 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye Laŋhɛzɩyɛ Tɔm takayaɣ yɔ. Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ðɛyɩ Yehowa, adɩma welisiyu

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se mbʋ ŋɖuwaa se ŋlakɩ yɔ, ŋheyi-pʋ Yehowa adɩma taa? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ ña-adɩma taa se ŋtaɣ Yehowa liu? (Keɣsi 60-64)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wezuu kɛlɛʋ caɣʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsa Ɛsɔ

Ŋcaɣ wezuu kɛlɛʋ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla we? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋnɩɣzɩnɩ Yesu wezuu caɣʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa samaɣ wɛ kpekpeka toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Ɛzɩma Daviid kaawɛ kpekpeka yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ ɖʋ? Ye ɖɩwɛ kpekpeka toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla we? (Keɣsi 68-71)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋna?

Ye ŋpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yɔ, ŋnɩɣ leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ ŋhiɣ wazasɩ sakɩyɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ ɖʋtʋ

Pɩpɩzɩɣ pɩɖɩɣzɩ-ŋ se mba pɛfɛyɩnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, kʋdɔndɩnaa nɛ akpadɩyaa ɖɔɖɔ palakɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tɔzɩ Yehowa tʋma yɔɔ

Yehowa tʋma taa naayɛ yɔ wena? Ɛzɩma a-yɔɔ maɣzʋʋ wazɩɣ-ɖʋ? (Psalms 74-78)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

A-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ñe-wezuu caɣʋ taa?

Weyi ɛmabɩ Keɣa 82 yɔ, ɛwɩlaa se Yehowa tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa. Ɛzɩma ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ se Yehowa tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa?