WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Janvier-février 2022

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ maʋ kɔŋnɩ kala

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Akɛ ñe-wiyaʋ?

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ