Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KIÐE TƐƐ TƆM 3-5

Pee kɩdɛkɛdaa wena kajalaɣ cɛtɩm tɔm lʋlaa yɔ

Pee kɩdɛkɛdaa wena kajalaɣ cɛtɩm tɔm lʋlaa yɔ

3:1-6, 15-19

Sataŋ cɛtɩ Ɛva, nɛ kpaɣnɩ mbʋ lɛ ɛwɛ ɛyaa cɛtʋʋ yɔɔ. (Nat 12:9) Tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ, tɩkɛ cɛtɩm tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Sataŋ cɔlɔ yɔ. Ɛzɩma tiposuu ɛyaa nɛ Yehowa?

  • Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛyɩ

  • Ɛsɔ kɛ Trinita nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa

  • Ɛsɔ fɛyɩnɩ hɩɖɛ

  • Ɛsɔ ɖʋʋ ɛyaa miŋ maatɛŋ taa nɛ ɛtɔyɩtɩɣ-wɛ

  • Mbʋ payɩ pɩlakɩ yɔ, pɩkɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm

  • Ɛsɔ eekeŋni ɛyaa

Ŋnɩɣ cɛtɩm tɔm ɛzɩ tʋnɛ yɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se tɔm tʋnɛ tɩkɛ cɛtɩm tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Sataŋ cɔlɔ yɔ?