Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋwɛnɩ tisuu yɔ pɩ-taa?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋwɛnɩ tisuu yɔ pɩ-taa?

Ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩ-ŋ se ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu tɩŋa, suwe ŋcosuu-i? Pɩsa nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ kaalɛyɩtʋ lɛ, pɩwɛɛ se ŋla nabʋyʋ: Kajalaɣ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ña-maɣmaɣ ŋtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ ŋna se tɩkɛ toovenim na. (Rom 12:1, 2) Pʋwayɩ lɛ, pɩwɛɛ se ŋna se ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋlɩzɩ ñe-tisuu taa nɔɔyʋ.—Adu 15:28.

CƆNƖ VIDEOWAA TOMNAƔ CƆLƲƲ ÐƆKƆTƆ NƆƆYƲ YƆƆDƲƲ MBƲ PƲYƆƆ ƐWƐNƖ TISUU YƆ PƖ-TƆM KPƖNA YƆƆ TƆM KPƐLƖKƖYƲ NƆƆYƲ YƆƆDƲƲ MBƲ PƲYƆƆ ƐWƐNƖ TISUU YƆ PƖ-TƆM, NƐ ŊNA MBƲ PƲYƆƆ NABƐYƐ TISIƔ SE LƖZƖYƲ NƆƆYƲ WƐƐ YƆ, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM NDƲ TƖKƆŊ YƆ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ Irène Hof Laurenceau eetisiɣ évolution yɔɔ nɛ etisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu?

  • Ɛbɛ yɔɔ Yaroslav Dovhanych eetisiɣ évolution yɔɔ nɛ etisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu?

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ nɔɔyʋ mbʋ pʋyɔɔ ŋtisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu yɔ pɩ-taa?

  • Wondu ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzɩ ña-kʋnʋŋ taa, nɛ tɩsɩɣnɩ ña nɛ lalaa se mɩ-taa ɩtɛ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu tɩŋa?