Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kɛ tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ

Kɛ tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ

Kafɩnda weyi ɛwɛ niye yɔ, ɛsɩm ɛzɩma ɛlabɩnɩ e-wondu tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ “tʋmlaɖʋ weyi fɛyɛ ɛɛkpaɣ-ɩ nɛ pʋyʋ yɔ” ɛsɩm ɛzɩma ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ wondu ndʋ tɩwɛ Tɔm wɩlʋʋ wondu taa yɔ camɩyɛ. (2Ti 2:15) Cosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna se ŋsɩm ɖɔ-tɔm susuu wondu tʋmɩyɛ labɩnʋʋ camɩyɛ na

WELISINI ƐSƆ NƐ ŊCAƔ WEZUU TAM

  • Mba yɔɔ palɩzɩ wonuu kʋnɛ?—mwb17.03 5 § 1-2

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩnɩ nɔɔyʋ Bibl?—km 7/12 3 § 6

  • Wonuu ŋgʋ pɩtasɩ pɔzʋʋ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ŋsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛmʋna nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?—km 7/12 3 § 7

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

  • Ɛzɩma tɩyɛ wonuu kʋnɛ kɩwɛ ndɩ nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu lɛɛtʋ?—km 3/13 4-5 § 3-5

  • Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋla alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ-kɛ nɔɔyʋ yɔ?—km 9/15 3 § 1

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ wonuu ŋgʋ tʋmɩyɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩnɩ nɔɔyʋ Bibl?—mwb16.01 8

  • Ɛzɩmtaa pɩpɔzʋʋ se ŋlɛɣzɩ nɛ ŋpaɣzɩ Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? takayaɣ?—km 3/13 7 § 10

TƆM NDƲ BIBL WƖLƖƔ?

  • Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ paa tɔm ñʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa lɩmaɣza sɔsɔna nɛ tɩnaɣ yɔɔ tɔm?—mwb16.11 5 § 2-3

MBA LAKƖ YEHOWA SƆƆLƖM SƆNƆ?