Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩfalɩsɩ ɖe-piya yɔ

Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩfalɩsɩ ɖe-piya yɔ

Ɛbɛ lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ pa-Caa Yehowa cɔlɔ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pafalɩsɩ pe-piya camɩyɛ? Cɔnɩ video Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩfalɩsɩ ɖe-piya yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  • Mbʋ pɩtalɩ Abilio nɛ Ulla pe-pitu taa yɔ, ɛzɩma pɩsɩnɩ-wɛ nɛ papɩzɩ pafalɩsɩ pa-maɣmaɣ pe-piya?

  • Tɔm kɩbandʋ ndʋ yɔɔ pe-piya tɩsɔɔ?

  • Ɛzɩma Abilio nɛ Ulla pañaɣ pana nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7?

  • Ɛbɛ yɔɔ pataaɖʋʋ pe-piya paɣtʋ yem?

  • Ɛzɩma pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩpɩzɩ sɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana si-wezuu caɣʋ taa?

  • Paa peseɣtaɣ pe-piya paa ɛzɩmtaa se sɩla alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, ɛbɛ panawa se pɩkaɣ-wɛ tɛɖʋʋ? (bt-F 178 § 19)