Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɔɔlɩ sɛ Ɛsɔ nɛ ɛkpa ɖoŋ

Pɔɔlɩ sɛ Ɛsɔ nɛ ɛkpa ɖoŋ

Room ɛgbɛyɛ nɩwa se Pɔɔlɩ ɖiɣni kɔm lɛ, koobiya nabɛyɛ kʋyɩ nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 64 mbʋ yɔ nɛ pakatɩ-ɩ nʋmɔʋ taa. Pa-tɩ haʋ sɔɔlɩm mbʋ ɛzɩma pitukuni Pɔɔlɩ? “Pɔɔlɩ losi-wɛ lɛ, ɛsɛɛ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ nɛ ɛkpa ɖoŋ.” (Tʋm 28:15) Paa paasɩm Pɔɔlɩ se ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛkpazaɣ agbaa ɖoŋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩ salaka tʋ yɔ, ɛnʋ paakpazɩ ɖoŋ.​—2Kɔ 13:10.

Sɔnɔ, egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa cɔʋ agbaa taa nɛ pakpazɩɣ koobiya ɖoŋ. Ɛzɩ Ɛsɔ sɛyaa lalaa ɖɔɖɔ yɔ, nabʋyʋ taa, pɩnɩɣ-wɛ, panɩɣzɩɣ, nɛ pitiki-wɛ yɔɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-halʋ patasɩɣ kɔm ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ŋsɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ abalɩtʋ nɛ ña nɛ wɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ?​—Rom 1:11, 12.

  • Ðʋ nesi tɔm susuu kediɣzisi. Alɩwaatʋ ndʋ tɔm susuyaa lakɩ kɩlaŋ nɛ powoki tɔm susuu kediɣzisi tɩŋa ŋgee kpɩtaʋ taa yɔ, pɩkpazɩɣ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ɖoŋ. (1Te 1:2, 3; 2:20) Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ fenaɣ ŋga ka-taa ɛkɔŋ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha ña-tɩ nɛ ña nɛ ɩ yaa ña nɛ ɛ-halʋ ɩlɩɩ tɔm susuu; yaa ña nɛ pa-taa nɔɔyʋ iwolo ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ cɔlɔ. Pɔsɔɔlaa se pa nɛ tɔm susuyaa ndɩ ndɩ palɩɩ tɔm susuu, pɩkpɛndɩnɩ mba pɛkɛ tɔm susuyaa kɩfama yaa mba pamaɣzɩɣ se pɛfɛyɩ niye tɔm susuu taa yɔ.

  • Mʋ-wɛ ɛgɔndʋ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha-wɛ ɖɩzʋyɛ yaa tɔɔnaɣ. Piyeki nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-halʋ pana se ŋsɔɔlɩ-wɛ. Pacakɩ wezuu kɛlɛʋ, pʋyɔɔ lɛ pɩtɩcɛyɩ se ŋyɔkɩ ña-ñʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋmʋʋ-wɛ ɛgɔndʋ yɔ.​—Lk 10:38-42.

  • Welisi ɛ-lɔŋ tasʋʋ nɛ ŋɖɔ pɩ-yɔɔ. Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm se ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɛtasɩ-ɖʋ lɔŋ kaɖaʋ. (1Kɔ 5:1-5) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñaŋ nɛ ɖiluzuu ɖa-tɩ yɔ, pɩhaɣ-ɩ taa leleŋ.​—Ebr 13:17.

  • Wɩlɩ ɛsɩmɩyɛ. Heyi egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-halʋ ɛzɩma pa-pana ñaɣʋ wazɩ-ŋ yɔ. Ña-maɣmaɣ ŋpɩzɩɣ ŋheyi-wɛ tʋ yaa ŋma-wɛ takayaɣ.​—Kol 3:15.