Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 25-26

Pɔɔlɩ pɔzaa se powoni ɛ-tɔm Sezaarɩ cɔlɔ, nɛ pʋwayɩ ɛlɩzɩ aseɣɖe Wiyaʋ Eroodi Agriipa

Pɔɔlɩ pɔzaa se powoni ɛ-tɔm Sezaarɩ cɔlɔ, nɛ pʋwayɩ ɛlɩzɩ aseɣɖe Wiyaʋ Eroodi Agriipa

25:11; 26:1-3, 28

Paa pɩtɩcɛyɩ se ɖɩnɩɣzɩɣ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩyɔɔdɩ “komina ñʋndɩnaa nɛ awiya ɛsɩndaa” yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ‘ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ ɖɩɖaŋ kpam’ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖicosi mba pɔpɔzʋʋ-ɖʋ tɔm ɖe-lidaʋ yɔɔ yɔ. (Mt 10:18-20; 1Pɩ 3:15) Ye koyindinaa ɩñakɩ pana se patɩŋnɩ “paɣtʋ” yɔɔ nɛ pɔkɔnɩ nazɩm ɖɔ-yɔɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ?​—Keɣa 93:20.

  • Ðɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ wala wena ajɛɛ taa paɣtʋ haɣ-ɖʋ yɔ nɛ ɖɩlʋkɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ.​—Tʋm 25:11

  • Ðɩyɔɔdʋʋnɩ ñʋndɩnaa nɛ ñamtʋ.​—Tʋm 26:2, 3

  • Ye pɩsaŋ yɔ, ɖɩyɔɔdʋʋ ɛzɩma tɔm kɩbandʋ wazɩ ɖa-maɣmaɣ nɛ ɛyaa lalaa yɔ pɩ-tɔm.​—Tʋm 26:11-20