Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ paha nʋmɔʋ se ɖɩla ɖa-tʋma Keebɛɛkɩ yɔ

Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ paha nʋmɔʋ se ɖɩla ɖa-tʋma Keebɛɛkɩ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ pahʋwaɣnɩ Pɔɔlɩ tɔm yɔ, ɛpɔzaa se powoni-i Sezaarɩ cɔlɔ nɛ patasɩ ɛ-tɔm hʋʋ. Ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Room tɛtʋ pɩɣa waɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna yɔ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ. Cɔnɩ video Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ paha nʋmɔʋ se ɖɩla ɖa-tʋma Keebɛɛkɩ yɔ, nɛ ŋna ɛzɩma ɖo-koobiya labɩnɩ tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ taa paɣtʋ nɛ palʋ tɔm kɩbandʋ yɔɔ Keebɛɛkɩ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  • Tɩlasɩ nzɩ ɖo-koobiya mba pɛwɛ Keebɛɛkɩ yɔ pakataa?

  • Ŋgee traktɩ ŋgʋ paatayaa? Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

  • Ɛbɛ kaatalɩ koobu Aimé Boucher?

  • Kanadaa tɔm ɖɩhʋyɛ sɔsɔyɛ hʋ koobu Boucher tɔm lɛ, lɩmaɣza wena pakpaɣaa?

  • Waɖɛ nɖɩ koobiya labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ paalakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ? Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

  • Fada nɔɔyʋ yeba nɛ polisinaa sɩnzɩ kediɣzaɣ nakɛyɛ lɛ, pʋwayɩ pɩtɛmnɩ we?