Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

21-27 janvier

TƲMA LABƲ 25-26

21-27 janvier
 • Hendu 73 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pɔɔlɩ pɔzaa se powoni ɛ-tɔm Sezaarɩ cɔlɔ, nɛ pʋwayɩ ɛlɩzɩ aseɣɖe Wiyaʋ Eroodi Agriipa”: (C. 10)

  • Tʋm 25:11​—Pɔɔlɩ tɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ se powoni ɛ-tɔm Sezaarɩ tɩŋ tɛɛ (bt 198 § 6)

  • Tʋm 26:1-3​—Pɔɔlɩ lʋbɩ toovenim yɔɔ camɩyɛ Wiyaʋ Eroodi Agriipa ɛsɩndaa (bt 198-201 § 10-16)

  • Tʋm 26:28​—Pɔɔlɩ tɔm labɩ tʋmɩyɛ wiyaʋ yɔɔ siŋŋ (bt 202 § 18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋm 26:14​—Ɛbɛ payaɣ cɩnɛ se “mbʋ pɩwɛ cʋlʋ cʋlʋ” yɔ? (Tʋm 26:14, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ “ŋyakɩ nɩŋgbaŋaɣ mbʋ pɩwɛ cʋlʋ cʋlʋ yɔ”; nwt tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ, “mbʋ pɩwɛ cʋlʋ cʋlʋ”)

  • Tʋm 26:27​—Pɔɔlɩ pɔzɩ Wiyaʋ Eroodi Agriipa se “ŋtisiɣ nayaa yɔɔ?” lɛ, ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu labɩ-ɩ kaɖɛ? (w03 15/11 16-17 § 14)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋm 25:1-12 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, pʋwayɩ lɛ ŋha-ɩ Ndʋ Bibl wɩlɩɣ takayaɣ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ