Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 23-24

Pakʋyɩ ɛ-yɔɔ se ɛkɛ kɩsɩkʋ nɛ eseɣtiɣ ɛyaa se pala ñam ñam lakasɩ

Pakʋyɩ ɛ-yɔɔ se ɛkɛ kɩsɩkʋ nɛ eseɣtiɣ ɛyaa se pala ñam ñam lakasɩ

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Yuuda ñɩma mba pɛwɛ Yeruzalɛm yɔ, ‘poɖuuni Ɛsɔ’ se pakʋʋ Pɔɔlɩ. (Tʋm 23:12) Ɛlɛ pɩɩkɛnɩ Yehowa sɔɔlɩm se Pɔɔlɩ ewolo Room nɛ ɛlɩzɩ aseɣɖe. (Tʋm 23:11) Pɔɔlɩ koou nɩ tamaɣ ŋga kɔ-tɔm lɛ, ewolo eheyi-tʋ Pɔɔlɩ. (Tʋm 23:16) Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ŋ pɩlɩɩnɩ . . .

  • mbʋ payɩ papɩzɩɣ pala se paɖɩɣ nʋmɔʋ Ɛsɔ kaɖʋwa yɔ pɩ-yɔɔ?

  • nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ?

  • abalɩtʋ yɔɔ?