Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

January 14-20

TƲMA LABƲ 23-24

January 14-20
 • Hendu 148 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, pʋwayɩ lɛ ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, pʋwayɩ lɛ ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 77

 • Teokrasɩ pɩnaɣ taa akɔnta: (C. 15) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ pɩwɛɛ se ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ. Ŋkalɩɣ takayaɣ ŋga ɛgbɛyɛ piliŋa tiyini teokrasɩ pɩnaɣ akɔnta yɔɔ yɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm koobiya mba ŋŋtɛm lɩzʋʋ yɔ. Pɩnaɣ ŋga kɛɖɛwa yɔ ka-taa paakatɩ nabʋyʋ pɔ-tɔm susuu taa nɛ pɩla ɖeu siŋŋ. Pɔzɩ-wɛ nɛ pɛkɛdɩ-tʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 50

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 128 nɛ adɩma