Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ peɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1957 taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Janvier 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Ɛzɩma ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩla nɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩɖʋ taabalɩyɛ yɔɔ kɛdɛsɩ labʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Yehowa sɔɔlɩm ɛla”

Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖiyele nɛ pitii mba pɔsɔɔlaa se pala po-ɖoŋ ɖeɖe Yehowa sɛtʋ taa yɔ yɔɔɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩfalɩsɩ ɖe-piya yɔ

Ŋtisiɣ se Ɛsɔ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ŋfalɩsɩ ñe-piya camɩyɛ na?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pakʋyɩ ɛ-yɔɔ se ɛkɛ kɩsɩkʋ nɛ eseɣtiɣ ɛyaa se pala ñam ñam lakasɩ

Pɔɔlɩ koou yeba nɛ nɔɔ ŋga palaba se palɩzɩɣ Pɔɔlɩ wezuu yɔ kaɖʋ lɩm. Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ŋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɔɔlɩ pɔzaa se powoni ɛ-tɔm Sezaarɩ cɔlɔ, nɛ pʋwayɩ ɛlɩzɩ aseɣɖe Wiyaʋ Eroodi Agriipa

Ye koyindinaa ɩñakɩ pana se patɩŋnɩ “paɣtʋ” yɔɔ nɛ pɔkɔnɩ nazɩm ɖɔ-yɔɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ paha nʋmɔʋ se ɖɩla ɖa-tʋma Keebɛɛkɩ yɔ

Na ɛzɩma ɖo-koobiya lʋbɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ Keebɛɛkɩ ɛjaɖɛ taa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɔɔlɩ sʋ mɛlɛ nɛ ewoki Room

Paa paaɖɩɣ Pɔɔlɩ yɔ, etiyele e-tisuu yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ kaaʋ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɔɔlɩ sɛ Ɛsɔ nɛ ɛkpa ɖoŋ

Alɩwaatʋ ndʋ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-halʋ patasɩɣ kɔm ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ŋsɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ abalɩtʋ nɛ ña nɛ wɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ?