Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Bibl wɛnɩ wazaɣ sɔnɔ ɖɔɖɔ yaa we?

Bibl mayaɣ: 2Tim 3:16

Lien: Tɔm ndʋ wɛ Bibl taa?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Tɔm ndʋ wɛ Bibl taa?

Bibl mayaɣ: Mat 6:10

Lien: Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

Bibl mayaɣ: Dan 2:44

Lien: Lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩkaɣ kɔnʋʋ tɛtʋ yɔɔ?