Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kajalaɣ lɛ, wolo nɛ ña nɛ ño-koobu iceɣ—Ɛzɩma tɩyɛ?

Kajalaɣ lɛ, wolo nɛ ña nɛ ño-koobu iceɣ—Ɛzɩma tɩyɛ?

Maɣzɩ se ŋŋwɛ Galilee tɛtʋ taa Yesu alɩwaatʋ taa. Ŋkʋyaa nɛ ŋɖɔ nʋmɔʋ nɛ ŋwolo Yeruzalɛm se ŋla kizinzikiŋ kazandʋ. Yehowa sɛyaa lalaa suni Yeruzalɛm, palɩnɩ ɖooo poliŋ nɛ pɔkɔɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋlaa kɩlaʋ nakʋyʋ Yehowa. Pʋyɔɔ ŋkpaɣ pʋnʋ nɛ ŋpaɣzɩ sʋʋ ɛyaa samaɣ taa nɛ ŋñakɩ pana se ŋwɛsɩ-wɛ hɛɛ hɛɛ nɛ ŋhiɣ nʋmɔʋ nɛ ŋsʋʋ templo taa. Ŋtalaa lɛ, ɛyaa su templo taa nɛ paba ñɔkɔnɩ pa-kɩlaŋ nɛ pañɩnɩɣ se palaa-ɩ ɖɔɖɔ. Pɩkɛdaa lɛ, pɩtalɩnɩ-ŋ nɛ pɩwɛɛ se ŋcɛlɩ ña-pʋnʋ cɔjɔnaa. Peeɖe ŋtɔzaa tɔyɩ se ño-koobu nɔɔyʋ taa wɛnɩ-ŋ nɛ natʋyʋ, pɩtɩla ɛwɛ samaɣ ŋga kɛ-hɛkʋ taa ɖoli yaa tɛtʋ taa ɖoli. Yesu yɔɔdɩ mbʋ pɩwɛɛ se ŋla yɔ. (Kalɩ Maatiyee 5:24.) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ña nɛ ño-koobu weyi ɛ-taa wɛnɩ-ŋ yɔ ɩla? Tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-taa, la yʋsaɣ (✔) tɩ-taa ndʋ ŋnaɣ se tɩwɛ ɖeu yɔ tɩ-ɛsɩndaa.

PƖWƐƐ SE . . .

  • ŋyɔɔdɩnɩ ño-koobu ye ŋnawa se ŋwɛnɩ toovenim se ɛ-taa ɛwɩɩ yɔ

  • ŋwolo nɛ ŋñɔɔzɩ ño-koobu lɩmaɣza ye ŋmaɣzɩɣ se pɩkɩlɩɣ-ɩ wɩzʋʋ yem yem yaa ye ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛwɛɛkɩ nabʋyʋ tɔm ndʋ tɩ-taa yɔ

  • ŋwelisini ño-koobu nɛ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ yɔɔdʋʋ yɔ, nɛ paa ŋŋnɩɣ ɛ-tɔm tɩŋa taa yɔ, ŋpɔzɩ-ɩ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-ŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋyeba nɛ pɩwɩzɩ-ɩ yaa ekpeɣ-ŋ mbʋ ña-lakasɩ yeba nɛ pɩla nɛ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ

PƖWƐƐ SE ÑO-KOOBU . . .

  • eheyi ɛgbɛyɛ taa koobiya lalaa kɩwɛɛkɩm mbʋ ŋlabɩ-ɩ yɔ pɩ-tɔm nɛ ɛñɩnɩɣ se patɩnɩ ɛ-yɔɔ

  • ɛñasɩ-ŋ tɔm, ɛpɩsɩ mbʋ ŋŋlaba nɛ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ tete nɛ ɛñɩɣ ñɔ-yɔɔ se ŋtisi se ñɔ-tɔm sɩba

  • etisi se pɩɩpɔzɩ-ŋ tɩ luzuu nɛ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ŋwolo ɛ-cɔlɔ, nɛ ekpeɣ-ŋ faaa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim

Paa pɩtɩpɔzɩ se ɖɩlaa kɩlaŋ sɔnɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa nɛ tɩwɩlɩɣ se pʋcɔ nɛ Yehowa tisi ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa?