Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 10-11

Yesu hɛzaɣ ɛyaa laŋa

Yesu hɛzaɣ ɛyaa laŋa

11:28-30

“Man-sʋʋtʋ [ɖaʋ] wɛ hʋnjaŋ”

Yesu kaakɛ kafɩnda, ye mbʋ ɛɛsɩma ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala sʋʋtʋ ɖaʋ kɩbaŋʋ yɔ. Pɩtɩla pɩsa nɛ palabɩnɩ sʋʋtʋ ɖaʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩtaakɩlɩ ɛyʋ nɩʋ lɛ, paɖʋwaɣ kɩ-yɔɔ pɩsaʋ nakʋyʋ yaa tɔnɛ naɖɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖitisiɣ ɖɛ-tɛ lɩm mɩyɩsʋʋ evemiye wiye se ɖɩsɩɣlɩɣ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se ɖɩpaɣzɩ wɛnʋʋ tʋmɩyɛ kaɖɛ ñɩnɖɛ nɛ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ; ɛlɛ ɖɩ-labʋ hɛzɩɣ laŋɩyɛ nɛ ɖɩkɔŋnɩ wazasɩ sakɩyɛ pʋwayɩ.

Ðooo ŋtisuu nɛ ŋmʋ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ yɔ, wazasɩ nzɩ ŋtɛm hiɣu?